Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Zásady ochrany osobných údajov zabezpečuje firma Darina Komjátiová – Ateliér Daria,  IČO: 52 066 860 DIČ: 108 151 67 11, miesto podnikania Popradská 64/H, Košice 040 11, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ  postupuje  pri  spracovaní  osobných   údajov   v   súlade   s   príslušnými   právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky a s  legislatívou  Európskej  únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

 

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania  by  sme  našim  klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, sídlo, adresa, e-mail) a fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu). Tieto údaje sú nevyhnutné na účely poskytovania objednaných služieb.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné

 • poskytovanie služieb
 • plnenie zmluvy
 • marketingové účely (zasielanie noviniek, newsletterov, informácií)

Vaše osobné údaje  alebo fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pre tieto účely od vás vyžadujeme:

 • Osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefón
 • Fakturačné údaje – obchodný názov, fakturačné údaje, miesto podnikania alebo sídlo, e-mail, telefón a meno zodpovednej osoby

 

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

 

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov. Tretími osobami sú napríklad poskytovatelia služieb Google a Facebook.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@atelierdaria.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je fyzická osoba Darina Komjátiová – Ateliér Daria,  IČO: 52 066 860 DIČ: 108 151 67 11, miesto podnikania Popradská 64/H, Košice 040 11,

Ako zodpovedná osoba za spracovanie vašich osobných údajov budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

 

VIAC INFORMÁCIÍ O OCHRANE SÚKROMIA

Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky Google

 

4 + 2 =

Share This